نظر سنجی

به نظر شما مهمترین هدف دشمن از ترور دانشمندان هسته ای کشور کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

بازتاب

دسترسی سریع