گفت‌وگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي فرهنگي

پژوهشگر پیوست فرهنگی رسانه های نوین تشریح كرد: مراحل پیوست فرهنگی برای فناوری های ارتباطی

زرودی گفت: پیوست فرهنگی برای هر فناوری در سه مرحله قبل از ورود، ورود و پس از ورود انجام می شود.

1398/04/05
|
10:31
|

برنامه "گفت و گوی فرهنگی" با موضوع پیوست فرهنگی در رسانه و فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی با حضور دکتر علی زرودی پژوهشگر پیوست فرهنگی در رسانه های نوین (اینترنت اشیاء) و دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.

پژوهشگر پیوست فرهنگی در رسانه های نوین در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان داشت: پیوست فرهنگی ذیل سیاست گذاری فرهنگی تعریف می شود.

زرودی، مواجهه با دستور کارهای وارداتی به نظام سیاستی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را به دو مواجهه غیرفعالانه و فعالانه تقسیم کرد و افزود: شیوه مواجهه سیاست گذار در نوع غیرفعالانه، یک شیوه بی تفاوتی است که هر نوع فناوری بدون توجه به ارزیابی آسیبها و مخاطرات پذیرفته می شود و مداخله ای هم صورت نمی گیرد اما در نوع مواجهه فعالانه، سیاست گذار پیامدهای یک فناوری را ارزیابی می کند.

وی همچنین مواجهه فعالانه را به پنج قسم تقسیم کرد و گفت: پذیرش انتخابی، ردّ انتخابی، پذیرش همراه با کاهش آسیب ها، تعامل و مواجهه مولد، نوآور و اثرگذار پنج قسم از مواجهه فعالانه نسبت به فناوری است.

دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) در توضیح این پنج قسم از مواجهه فعالانه با فناوری گفت: در پذیرش انتخابی، آسیب های فناوری به قدری کم است که سیاست گذار از آن چشم پوشی کرده و فناوری را به صورت انتخابی می پذیرد. در سیاست رد انتخابی، آسیب های پدیده بیشتر از مزایا و فواید آن است و در نتیجه پدیده رد می شود.

زرودی با اشاره به قسم سوم از این مواجهه فعالانه با فناوری اضافه کرد: سیاست پذیرش همراه با کاهش آسیب ها، همان پیوست فرهنگی پسینی است که سیاست گذار درصدد کاهش آثار مخرب فناوری با اقدامات پیشگیرانه و توانمند ساز است.

وی با اشاره به قسم چهارم از این مواجهه افزود: سیاست گذار کشور را در زمینه فناوری دارای توانمندی های بالقوه و بالفعل می بیند و تصمیم گیری درباره فناوری را به مذاکره طرفینی موکول خواهد کرد کمااینکه در حوزه تلگرام این اتفاق افتاد.

پژوهشگر پیوست فرهنگی در رسانه های نوین، به قسم پنجم (مواجهه مولد) اشاره کرد و افزود: در این نوع مواجهه فعال، اقدامات خلاقانه و مبتکرانه بر اساس نیازهای بومی و ذائقه و سبک زندگی ایرانی اسلامی صورت گرفته و فناوری متناسب با نیازها طراحی می شود. این قسم از مواجهه فعال به معنای پیوست فرهنگی پیشینی است.

وی متذکر شد: پیوست فرهنگی برای هر فناوری می تواند در سه مرحله قبل از ورود، ورود و پس از ورود انجام شود که معمولاً پیوست نگاری های موجود پس از ورود فناوری صورت گرفته است.

زرودی در ادامه "گفت و گوی فرهنگی" رادیو گفت و گو خاطرنشان کرد: سایت "پیوست فرهنگی" شورایعالی انقلاب فرهنگی ذکر کرده که این واژه در پی واژگان راهبردی مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگ اضافه شده است.

وی با بیان اینکه امروزه اینترنت به یک فضای زیست تبدیل شده و افراد به موازات زندگی در فضای حقیقی، یک زندگی در فضای مجازی نیز دارند گفت: بخش عمده ای از فعالیت های افراد در این فضا انجام می شود که در نهایت بر سبک رفتاری و زندگی افراد تاثیرگذار است و این اتفاق در آینده با آمدن اینترنت اشیاء و فناوری های آینده پیچیده تر خواهد شد.

پژوهشگر پیوست فرهنگی در رسانه های نوین در رابطه با اقدامات پژوهشی خود در زمینه پیوست فرهنگی اینترنت اشیاء بیان داشت: بنده قسمت اعظم پژوهشم را به پیوست پیشینی اینترنت اشیاء اختصاص دادم و تاثیرات مثبت و منفی این پدیده را به شکل آینده نگارانه استحصاء کردم و با همکاری خبرگان راهکارهای تقویت تاثیرات مثبت و حذف تاثیرات مخرب این فناوری را ارائه دادم.

دسترسی سریع
گفت و گوی فرهنگی