آوای قانون چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

قاضی شورای حل اختلاف مطرح كرد: رسیدگی شورای حل اختلاف به دعاوی مهریه و نفقه تاسقف 20 میلیون تومان

اسماعیلی گفت: دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا سقف 20 میلیون تومان در شورای حل اختلاف قابل مطرح شدن و رسیدگی است.

1397/07/25
|
15:01
|

برنامه "آوای قانون" با موضوع شورای حل اختلاف و با حضور محمد اسماعیلی قاضی شورای حل اختلاف از شبکه رادیویی گفت و گو روانه آنتن شد.

آوای قانون: اصطلاح تأمین دلیل در شورای حل اختلاف به چه معناست؟

اسماعیلی: چالش های بسیار زیادی در مورد تأمین دلیل وجود دارد. زیرا تفسیری که از آن می شود مختلف است.
ماده 149 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 می گوید در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعاوی آنها از قبیل تحقیق محلی، کسب اطلاع از مطلعین، استعلام نظر کارشناسان، دفاتر تجاری، استفاده از قرائن موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است متاثر خواهد شد می توانند از دادگاه تقاضای تامین آنها را کنند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است.
70 درصد پرونده های تامین دلیل درخصوص خساراتی است که از تصادفات به خودروها وارد می شود. زیرا تصادفات شهری و بین شهری روزانه بسیار زیاد است. اگر خودروی شخصی خسارت دید و قابل استفاده نیست برای اینکه در جلسه رسیدگی بتواند دلایل را ارائه دهد کارشناس باید خودرو را ببیند و خسارت را تعیین کند.

آوای قانون: سوال شده است، برای تصادفات زیر 6 میلیون کروکی نمی کشند و طرفین را ملزم به مراجعه به بیمه می کنند. وقتی طرفین به بیمه مراجعه می کنند کروکی می خواهند و این موضوع رانندگان غیرمقصر را به چالش کشانده است. راهکار قانونی حل این مشکل چیست؟

اسماعیلی: اگر شخص مقصر حادثه همکاری نموده و با شخص زیان دیده به شورای حل اختلاف مراجعه کند و در شورا هم کروکی فرضی توسط کارشناس کشیده شود طرفین می توانند به بیمه مراجعه کنند و خسارت خود را دریافت کنند. اما مشکل اینجاست که شخص مقصر همکاری نمی کند و منکر صحنه تصادف می شود. در این صورت شخص زیان دیده با توجه به خسارتی که کارشناس برای او تعریف می کند می تواند دادخواست مطالبه وجه خسارت را اقامه کند. در جلسه رسیدگی، دلایل فرد زیان دیده مانند گزارش پلیس، کروکی فرضی و سند و شهادت شهود را بررسی می کنیم. اگر دلایل او کافی باشد شخص مقصر حادثه محکوم می شود و اگر بیمه هم نداشته باشد خسارت آن از اموال مقصر برداشت خواهد شد.

آوای قانون: مرز بین تأمین دلیل و تحصیل دلیل چیست؟

اسماعیلی: طبق ماده 155 تامین دلیل برای حفظ آن دلیل است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است. تشخیص تأمین و یا تحصیل دلیل با دادگاه است و می تواند آن را تعیین نماید.

آوای قانون: سوال شده است، در بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مطالبات را تا سقف 20 میلیون تومان به اموال منقول اختصاص کرده است. آیا خسارت وارده به ملک که مال غیرمنقول است قابل مطالبه در شورای حل اختلاف است؟

اسماعیلی: قانونگذار در این قانون دعاوی مالی راجع به اموال منقول را مطرح کرده است. بنابراین مفهوم مخالف آن دعاوی مالی راجع به غیر منقول می شود که شامل شورای حل اختلاف نمی شود.

آوای قانون: آیا دعاوی خانوادگی در شورای حل اختلاف قابل رسیدگی است؟

اسماعیلی: در بند "ج" قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب سال 1394، تنها سه نوع دعاوی خانواده را مشخص کرده است. به شرطی که نصاب آن تا مبلغ 20 میلیون تومان باشد. دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا سقف 20 میلیون تومان در شورای حل اختلاف قابل مطرح شدن و رسیدگی است.

آوای قانون: یکی از صلاحیت های شورای حل اختلاف صدور گواهی حصر وراثت و تحلیل ترکه و مهر و موم و رفع آن است. توضیح بفرمایید.

اسماعیلی: در حال حاضر دو نوع گواهی حصر وراثت شوراهای حل اختلاف یعنی زیر 3 میلیون تومان و بالای 3 میلیون تومان صادر می شود. زیر 3 میلیون تومان نشر آگهی ندارد و با سرعت بیشتری انجام خواهد شد اما بالای 3 میلیون تومان به نشر آگهی نیاز دارد و از تاریخ آن باید یک ماه سپری شود و به طور کلی دو ماه طول می کشد. شورای حل اختلاف در مورد تقسیم اموال هیچ تصمیمی نمی گیرد و فقط ورثه، سهم شان و نسبت آنها با یکدیگر را در گواهی حصر وراثت اعلام می کنیم.
بسیاری از مراجعین مهر و موم مال غیرمنقول را درخواست می کنند. نظریه غالب حقوقدانان این است که اموال غیر منقول قابل توقیف و مهر و موم نیستند. فلسفه مهر و موم این است که اموال منقول در معرض تضییع و تفریط قرار نگیرند و به دلیل اینکه این کار راجع به اموال غیرمنقول ممکن نیست قابل مهر و موم نیست.

دسترسی سریع
آوای قانون