آوای قانون چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

در " آوای قانون " پاسخ داده شد؛ تفاوت رسیدگی به جرایم در دادگاه و دادسرا

برنامه " آوای قانون " رادیو گفت و گو با موضوع (فرآیند دادرسی در دادسراها ) با حضور دکتر آبزن ، بازپرس دادسرا راونه آنتن شد.

1396/03/24
|
11:45
|

آوای قانون : در مورد چگونگی تشکیل پرونده در دادسراها توضیح دهید.

آبزن : یک پرونده کیفری با کشف جرم آغاز می شود و تا اجرای جرم به پایان می رسد که به 6 مرحله کشف جرم ، تعقیب متهم ، انجام تحقیقات مقدماتی ، محاکمه و دادرسی، صدور و اجرای حکم تقسیم می شود که دو مرحله اول و مرحله ششم در دادسرا انجام می شود.

افراد برای طرح شکایت می توانند به کلانتری یا دادسرا مراجعه کنند که با طی مراحلی پرونده به بازپرس می رسد و او در جهت ادامه رسیدگی و کشف دلایل خطاب به ضابطین قانون دستوراتی صادر می کند و پرونده به مرجع انتظامی و ضابطین خاص دیگر بازمی گردد و دستورات انجام می شود و پس از تحقیق از شاکی دلایل ، درصورت معرفی شاهد از آنها شهادت اخذ می شود و در ادامه تحقیقات مقدماتی و معاینه محل و انجام کارشناسی صورت می گیرد و پس از جمع آوری دلایل ، اگر دلایل برای حضور متهم کافی باشد ، بازپرس متهم را احضارمی کند که ممکن است متهم خود حاضر شود و یا جلب شود.

آوای قانون : آیا در دادسرا جلسه رسیدگی تشکیل می شود و یا جلساتی برای تحقیقات است ؟

آبزن : اصولا رسیدگی در دادسرا مقید به جلسه رسیدگی نیست.رسیدگی در دادسرا از شاکی ، شهود و متهم به صورت فردی و مجزا انجام می شود یعنی مانند دادگاه همه طرفین با هم حضور ندارند مگر در مواقعی که بازپرس تشخیص دهد که انجام یک مواجهه حضوری بین شاکی و متهم و یا متهم با شهود ضرورت دارد.

بنابراین در حالت کلی دادسرا به صورت غیر علنی و تحقیق از متهم ، شاکی و گواهان به صورت مجزا و در جلسات جداگانه صورت می گیرد و این ذهنیت که برخی از شاکیان دارند که طرف خود را در جلسه ندیده اند درست نیست.

آوای قانون : آیا امکان دارد بازپرسان در دادسرا به طرفین شکایت فرصت دهند تا با یکدیگر توافق کنند؟

آبزن : اصل فوریت در رسیدگی در دادسراها وجود دارد که در ابتدای تشکیل پرونده تا انتها رسیدگی حاکم است و علی الاصول بازپرس اختیارتوقف موقت پرونده را ندارد و باید به فوریت رسیدگی صورت گیرد.

در قانون مصوب سال 92 در جرایم سبک به متهم اجازه داده شده ،که از بازپرس درخواست مهلت کند تا بتواند رضایت شاکی را جلب کند و این فرصت زمانی حداکثر دو ماه و با پذیرش شاکی می باشد. پس از رضایت شاکی اگر جرم قابل بخشش باشد پرونده بسته می شود اما اگر جرم قابل گذشت نباشد بازپرس می تواند در جرایم درجه شش از دادستان درخواست تعلیق تعقیب نماید.

در مدت دو سال که تعلیق تعقیب صورت می گیرد اگر متهم دچار جرم جدیدی شد ، جرم جدید همراه با جرم قبلی رسیدگی می شود اما اگر در این مدت جرمی مرتکب نشد پرونده مختومه خواهد شد.

فایل صوتی برنامه از سایت رادیو گفت و گو قابل دسترسی است.

دسترسی سریع
آوای قانون