مناظره شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

رئیس شورای عالی جنگل و آبخیزداری سازمان جنگلها خبرداد: اجرای برنامه مدیریت پایدار جنگل ظرف یک ماه آینده

پورمقدم گفت: بر اساس الزام قانونی موجود در برنامه ششم، در حال تهیه برنامه مدیریت پایدار جنگل هستیم. چارچوب اصلی این برنامه تهیه و به شورای عالی جنگل ارسال شده و تا یک ماه آینده آماده اجرایی شدن است.

1397/07/16
|
12:01
|

برنامه "مناظره علمی" با موضوع قانون تنفس پنج ساله جنگل ها با حضور مهندس کامران پور مقدم رئیس شورای عالی جنگل، مراتع و آبخیزداری سازمان جنگل ها و مراتع از شبکه رادیویی گفت و گو روانه آنتن شد.

پور مقدم در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان داشت: از سال 1338 برای مدیریت علمی جنگل های کشور طرح های جنگل داری متناسب با شرایط آن روز تهیه شد و به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: این طرح ها در طول زمان باید متناسب با شرایط تغییر می کرد. ورود الگوهایی از خارج کشور متناسب با دانش اروپایی منتج به تهیه طرح های جنگل داری و مدیریت جنگل شد که عموما مبتنی بر برداشت چوب از جنگل بود. رویکرد این طرح ها هزینه و سودآوری بود.

رئیس شورای عالی جنگل، مراتع و آبخیزداری سازمان جنگل ها و مراتع گفت: بر همین اساس بخش های زیادی از طرح های جنگل داری در جنگل های شمال اجرا نشد.

پور مقدم خاطرنشان کرد: متولی مدیریت جنگل های کشور سازمان جنگل بوده و طبق قانون این اختیار را دارد که در هر زمانی احساس کند اقدامی در محدوده جنگل های کشور منتج به آسیب به رویشگاه های جنگلی می شود آن برنامه را متوقف سازد.

این مقام مسئول یادآورشد: در حال حاضر شاهد تغییرات اقلیمی همچون افزایش دما و کاهش بارندگی در کشور هستیم. افزایش دما باعث طغیان آفات و امراض در جنگل ها شده و درصد رطوبت در جنگل ها به شدت کاهش یافته است. این مسائل نشان دهنده تغییر شرایط رویشگاه هاست.

رئیس شورای عالی جنگل، مراتع و آبخیزداری سازمان جنگل ها و مراتع با اشاره به اینکه عدم پتانسیل مناسب تولید چوب در جنگل ها گفت: شرایط اجتماعی، اقتصادی کشور و نگرش به اکوسیستم های جنگلی نیز تغییر یافته است.

پور مقدم قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع را یکی از قانون های مترقی دانست و افزود: در قانون حفاظت از جنگل ها اشاره شده که مدیریت جنگل ها به طرح نیاز دارد. الگوی مدیریت جنگل ها در زمانی وارد کشور شد که متناسب با شرایط طبیعی و اجتماعی و اقتصادی کشور ما نبود. در نتیجه این طرح ها به تدریج تغییر کرد و به سمت کاهش بهره برداری رفت. اما هیچ یک از این الگوهای وارداتی پاسخگوی نیاز ما برای مدیریت جنگل متناسب با شرایط ما نیستند.

این مقام مسئول در پایان مناظره از شبکه رادیویی گفت و گو ابراز داشت: در حال حاضر بر اساس الزام قانونی موجود در برنامه ششم، در حال تهیه برنامه مدیریت پایدار جنگل هستیم. چارچوب اصلی این برنامه تهیه و به شورای عالی جنگل ارسال شده و تا یک ماه آینده آماده اجرایی شدن است.

دسترسی سریع
مناظره