بی قاب، بی نقاب هر روز از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بي قاب، بي نقاب

بی قاب بی نقاب | 18 آبان

بی قاب بی نقاب | 18 آبان

1399/08/20
|
10:40

با موضوع كسری بودجه دولت و نقش انتشار اوراق مشاركت در جبران آن با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، مروی(كارشناس مجری)، دكتر محمدهادی سبحانیان(عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی) و دكتر رضا بوستانی(كارشناس مسائل اقتصادی)

دسترسی سریع
بی قاب، بی نقاب